QSY: Khoa Y - Đại học Quốc gia Tp. HCM

Xuất bản: 17:04, Thứ Năm, 02/06/2011, [GMT+7]
.

Trường/ngành

 

Khối thi

 

Hồ sơ

đăng ký

Chỉ tiêu

Tỷ lệ “chọi”

KHOA Y (QSY)

1799

 

 

- Y đa khoa

B

 

100

17,99

.
.