QHF: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Xuất bản: 16:12, Thứ Năm, 02/06/2011, [GMT+7]
.

Tên trường/ngành, chuyên ngành học

Chỉ tiêu

Hồ sơ ĐK

Tỉ lệ “chọi”

TOÀN BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

5.500

29.370

5,34

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

1.200

5.071

4,23

- Tiếng Anh (phiên dịch)

 

761

 

- Sư phạm Tiếng Anh

 

774

 

- Tiếng Anh (Chuyên ngành Kinh tế quốc tế)

 

880

 

- Tiếng Anh  (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh)

 

252

 

- Tiếng Anh (Chuyên ngành Tài chính ngân hàng)

 

512

 

- Tiếng Nga (phiên dịch)

 

104

 

- Sư phạm Tiếng Nga

 

23

 

- Tiếng Pháp (phiên dịch)

 

174

 

- Sư phạm Tiếng Pháp

 

76

 

- Tiếng Trung Quốc (phiên dịch)

 

590

 

- Sư phạm Tiếng Trung Quốc

 

127

 

- Tiếng Đức (phiên dịch)

 

108

 

- Tiếng Nhật (phiên dịch)

 

424

 

- Sư phạm Tiếng Nhật

 

44

 

- Tiếng Hàn Quốc (phiên dịch)

 

222

 

.
.